Kasutustingimused

Antud kasutustingimused („tingimused“) laienevad nii eraisikust kui juriidilisest isikust kasutajatele.

1. Kasutajakontod

1.1. Kasutajakonto saab olla ainult vähemalt 16 aastasel eraisikul. Kasutajakonto on isikupõhine. Väljamõeldud isikute nimel kasutajakontode loomine ei ole lubatud.

1.2. Kasutajakontole on tagatud ligipääsuõigused ainult nendel isikutel, kes kinnitavad esmakordsel kasutajakontole sisselogimisel käesolevad tingimused.
1.3 Registreerimiseks sisestab kasutaja oma täispika nime, töötava e-posti aadressi ning muud andmed, mis on vajalikud kasutaja konto koostamiseks sisestades need süsteemi.
1.4. Kasutajakonto võib luua ka kasutaja tööandja või muu kasutajakonto loomisest huvitatud isik. Selleks sisestab huvitatud isik kasutajakonto loomiseks vajalikud andmed.
1.5. Kasutajal on õigus sulgeda kasutajakonto sulgedes konto süsteemisiseselt.

2. Juriidilised isikud

2.1. Juriidiline isik kohustub esitama või süsteemi sisestama nimekirja töötajatest, kes on seotud upsteem.com keskkonnas antud juriidilise isikuga. Nimekiri peab sisaldama muuhulgas isiku täispikka nime ning e-posti aadressi.
2.2. Upsteem.com ei vastuta ebakorrektsetest andmetest tingitud tagajärgede eest.
2.3. Tasuliste teenuste eest väljastatud arve tasumata jätmisel blokeeritakse juriidilisele isikule või tema kasutajatele juurdepääs tasulistele või muudele teenustele alates arve maksetähtaja järgnevast päevast. Blokeeringute ulatuse ja blokeeritava funktsionaalsuse üle otsustab üksnes upsteem.com.
2.4. Juhul kui arve on maksmata rohkem kui 3 kuud, võib upsteem.com blokeerida või sulgeda juriidilise isiku profiili.
2.5. Juriidilisel isikul on õigus loobuda Upsteem.com teenustest, jättes tasutama ettemaksuarve, sh on kohustus maksta juba saadud teenuste eest kuni teenuste osutamise lõpetamise hetkeni.

3. Isikuandmed ja nende kasutamine

3.1 Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Upsteem.com OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.
3.2 Kasutajaks registreerimisel kasutaja poolt edastatud Upsteem.com teatavaks saanud kasutaja isikuandmeid kasutatakse üksnes Upsteem.com teenuse osutamiseks.
3.3 Isikuandmete allikaks on kasutaja konto loomine Upsteem.com keskkonnas.
3.4 Kasutajakonto isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: kasutaja perekonnanimi (perekonnanimed), eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, vald või linn, riik, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta ja kuupäev, sugu, e-post, Upsteem.com kasutustingimustega nõustumine jm sisestatud andmed või vabatekstina sisestatud märkused.
3.5 Isikuandmeid töötleb Upsteem.com OÜ, Eesti Vabariik, Tallinn, registrikood 11925988.
3.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
3.7 Upsteem.com ei edasta registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
3.8 Upsteem.com jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.
3.9 Kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

4. Vastutus

4.1 Kasutaja kohustub kasutama Upsteem.com teenust üksnes vastavalt seadusele ja tuginedes headele tavadele ning käesolevatele kasutustingimustele.
4.2. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kasutaja andmete (sh salasõna) säilimise eest ning on vastutav, kui salasõna kaotamise või kolmandatele isikutele edastamise tõttu on kasutaja konto andmeid muudetud, kustutatud või muul moel tekitatud kasutajale kahju.
4.3. Kasutaja vastutab kõikide postituste ja tegevuste eest, mis on tehtud tema konto alt.
4.4. Upsteem.com jätab endale õiguse ette hoiatamata blokeerida kasutaja kontod, millelt edastatakse ebasündsaid, roppe, vihkamist ja vägivalda õhutavaid, solvavaid, teiste kasutajate ärisaladusi avaldavaid või rikkuvaid jm ebakohaseid ning Upsteem.com teenusekeskkonna eesmärkidega mitte kooskõlas olevaid postitusi. Ühtlasi võidakse blokeerida kasutaja ligipääs süsteemisisestele ressurssidele.
4.5. Kasutaja ja/või juriidiline isik vastutab täielikult upsteem.com kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest upsteem.com kasutamisest tekkinud kahjude eest.
4.6. Upsteem.com ei vastuta: 

5. Erimeelsused

Upsteem.com kasutustingimustest tulenevad erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

6. Kasutamistingimused

6.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kasutajale kohustuslik.
6.2 Esmakordsel sisselogimisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutustingimustega”, nõustub Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutustingimustes toodud tingimustega.
6.3. Upsteem.com on õigus ühepoolselt muuta kasututingimusi ilma kasutajaid sellest eelnevalt teavitamata.

7. Litsentsiplaanid ning maksetingimused

7.1 Klientidel on võimalus valida kas tasuta, igakuise või kvartaalse automaatselt arveldamisele kuuluva litsentsiplaani vahel.
7.2 Kõik tasulised plaanid vajavad krediitkaardi andmeid. Tasuta kontode omanikud ei pea edastama krediitkaardi andmeid.
7.3 Kliendid saavad hakata Upsteem.com keskkonda kasutama koheselt kui on registreerunud kodulehel.

7.4 Rohkem kui 5. kasutajaga kliendid peavad Upsteem.com keskkonna kasutamiseks makse sooritama. 
7.4 Tasulised litsentsiplaanid on automaatsed, mis tähendab, et krediitkaardilt võetakse tasu vastavalt kliendi valitud plaanile, s.o. kas igakuiselt või kvartaalselt.
7.5 Tasu teenuse eest võetakse kliendilt ette olenevalt kliendi valitud plaanist kas igakuiselt või kord kvartalis ning tasud ei kuulu tagastamisele.
7.6 Nii igakuiseid kui ka kvartaalseid litsentsiplaane saab iga hetk tühistada, kuid hüvitamisi poolikute kuude ning litsentsiplaani vahetuse eest ei toimu. Tagamaks võrdsed tingimused kõigile, siis erandeid ei tehta.
7.7 Liikumine tasuta plaanilt ükskõik millisele tasulisele plaanile kohustab klienti koheselt tasuma uue plaani eest.
7.8 Kuiste ja kvartaalsete plaanide muutmine toob kaasa uuele plaanile ja tasuarvestusele ülemineku alates järgmisest arvestuse tsüklist.
7.9 Klientidel on võimalus soetada ka aastane litsentsiplaan, kuid see ei ole automatiseeritud teenus.
7.10 Aastase litsentsiplaani eest väljastab Upsteem.com eraldi arve ning seda saab tasuda pangaülekandega.
7.11 Aastast plaani saab iga hetk tühistada ning Upsteem.com hüvitab 25% kasutamata litsentsiperioodist.

7.13 Tasud ei sisalda makse või muid kohustusi, mida maksuhaldur võib rakendada ning klient vastutab kõigi selliste maksude või muude kohustuste tasumise eest. 

8. Privaatsustingimused

8.1. Upsteem.com kogub veebikeskkonnas anonüümset statistikat, milles ei määratleta konkreetseid isikuid ega nende tegevusi.
8.2. Upsteem.com kogub isikustatud andmeid oma teenuse sisu ja kvaliteedi tagaimiseks.

8.3. Isikuandmeid kogutakse ennekõike järgmistel põhjustel:

1. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;

2. Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

3. Turunduslikel eesmärkidel.

8.4. Isikuandmete töötlemise aluseks on kas õigustatud huvi, lepingulised kohustused või seadus.

8.5. Vastavalt lepingule ja seadusele on õigus isikuandmeid üle anda ja töödelda ka meie koostööpartnerite vahel vastavalt alljärgnevale tabelile:


Teenus

Tüüp

Üleantavad andmed

Andmetöötluse eesmärk

Mailjet.com

Meiliteenus

E-mail, nimi, ametikoht, e-kirjade sisu.

E-mailide saatmine (uuringukutsed ja meeldetuletused)

Mailjet.com

Aktiivne pixel

Liidetud e-kirjaga, tagastaakse kiraja saaja info

E-kirjade kättesaadavuse ja avamise info

Mailjet.com

Personaalne link

Seotud uuringu, metoodika ja vastaja demograafilise infoga

Uuringumetoodika täitmine, mugav andmetöötlus

Google Analytics

Monitooring

Ankeedi vastamisvaade

Vastamisvaadete koormuse analüüs

 
Kehtiv alates: 04.04.2019

Liitu uudiskirjaga

Mõned meie kliendid: